Hur kan vi stärka den enskildes ansvar och förmåga vid kris?

Tisdag den 12 juni bjöd Länsstyrelsen och MSB in ett antal viktiga aktörer till en workshop för att fånga upp vilka möjligheter och utmaningar vi ser lokalt och regionalt gällande kommunikation av den enskildes roll och ansvar vid kris.

Enligt regeringen bör informationen om säkerhet i samhället utvecklas för att skapa förtroende för samhällets förmåga och bidra till att den enskildes förmåga att agera stärks. Den enskilde individen har en skyldighet och behöver vara förberedd för att kunna hantera sig egen situation och själv klara de omedelbara behov som kan uppstå. Det gäller t.ex. för sitt eget brandskydd och att hålla sig informerad om hot och risker. Det offentliga måste emellertid skapa förutsättningar för den enskilde att kunna axla detta ansvar.

Det är därför angeläget, menar regeringen, att MSB fortsätter att informera och tydliggöra förhållandet mellan förväntningar på det allmännas ansvar och individens ansvar. MSB har intresserat sig för det arbete vi dragit igång inom ramen för Krissamverkan Kronoberg för att ta fram gemensamma material för kommunikation till den enskilde och till olika målgrupper i samhället. Som ett led i sitt eget arbete med att ta fram material, vill MSB därför att Kronoberg är pilotlän.

Här hittar du minnesanteckningar med några av de punkter som kom fram under dagens gruppdiksussioner och presentationer.

Syftet med workshopen var att fånga upp vilka behov vi ser lokalt och regionalt av både strategi och material för att kunna kommunicera den enskildes säkerhet, roll och ansvar vid kris. Fokus låg på att lyfta fram förslag på hur vi kan utveckla formerna för samarbete och vilket behov av stöd vi ser på regional och lokal nivå. Dessutom presenterades delar av det arbete som bedrivs nationellt och internationellt.

Deltog i workshopen gjorde bland annat representanter från Länsstyrelsen, MSB, polisen, försvarsmakten samt länets kommuner och räddningstjänster.

Nu väntar ett intensivt arbete för att ta dessa förslag vidare, och se vad vi kan åstadkomma tillsammans på regional och nationell nivå. Kan det resultera i en nationell strategi och ett för landet gemensamt stöd och material?

/Martina

Annonser

”Strategiska knäckfrågor”

Fantastisk rubrik på en mycket intressant och tankeväckande sammanfattning från en Tankesmedja på MSB (med representanter från avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete). Syftet med tankesmedjan var att diskutera individens roll i samhällets säkerhetarbete.

Under tankesmedjan framkom en rad synpunkter värda att ta i beaktning även i det regionala arbetet med den enskildes roll och ansvar, nedan presenteras några av dem:

  • Ansvarsfrågan har flera dimensioner, t.ex. gränsdragningen mellan faktiskt (juridiskt) ansvar och moraliskt/etiskt ansvar
  • Ansvarsfrågan behöver kopplas till olika samhällsviktiga verksamheter och beroendet av dessa – därtill utveckla kunskap om konsekvenserna vid störningar
  • Ett krismedvetande hos allmänheten eller den enskilde måste skapas innan ansvarsfrågorna kan tas upp
  • Var kommer de etablerade frivilligorganisationerna in i stödet till den enskilde?

För att klura vidare kan man ställa sig följande ”strategiska knäckfrågor”:

  • Vad krävs av samhället för att stödja den enskildes möjligheter att öka sina kunskaper och därmed den egna förmågan?
  • Vilka krav kan rimligen ställas på den enskilda individens kunskaper och förmåga?
  • Hur kan kommunen utveckla sitt stöd till de enskilda individerna för att höja deras kunskaper och förmåga att ta ansvar för den egna säkerheten?
  • Hur ska myndigheter, organisationer och företag i det praktiska arbetet se på vad som juridiskt sett är individens ansvar och vad som kan anses vara ansvar i moralisk/etisk mening?
  • Hur kan samhället möta frivilliginsatser där kvaliteten på insatserna kan vara otillräckliga på grund av bristande kunskaper eller förmåga?

Det här var ett utdrag ur de idéer, tankar och frågor som lyftes upp vid tankesmedjan 7 december 2011, och det är tänkvärda sådana. Vi bär med oss dem i det fortsatta arbetet och håller dig uppdaterad om var landet ligger! Kanske har vi väckt några tankar hos dig som läser också?

/Martina