Hur kan vi stärka den enskildes ansvar och förmåga vid kris?

Tisdag den 12 juni bjöd Länsstyrelsen och MSB in ett antal viktiga aktörer till en workshop för att fånga upp vilka möjligheter och utmaningar vi ser lokalt och regionalt gällande kommunikation av den enskildes roll och ansvar vid kris.

Enligt regeringen bör informationen om säkerhet i samhället utvecklas för att skapa förtroende för samhällets förmåga och bidra till att den enskildes förmåga att agera stärks. Den enskilde individen har en skyldighet och behöver vara förberedd för att kunna hantera sig egen situation och själv klara de omedelbara behov som kan uppstå. Det gäller t.ex. för sitt eget brandskydd och att hålla sig informerad om hot och risker. Det offentliga måste emellertid skapa förutsättningar för den enskilde att kunna axla detta ansvar.

Det är därför angeläget, menar regeringen, att MSB fortsätter att informera och tydliggöra förhållandet mellan förväntningar på det allmännas ansvar och individens ansvar. MSB har intresserat sig för det arbete vi dragit igång inom ramen för Krissamverkan Kronoberg för att ta fram gemensamma material för kommunikation till den enskilde och till olika målgrupper i samhället. Som ett led i sitt eget arbete med att ta fram material, vill MSB därför att Kronoberg är pilotlän.

Här hittar du minnesanteckningar med några av de punkter som kom fram under dagens gruppdiksussioner och presentationer.

Syftet med workshopen var att fånga upp vilka behov vi ser lokalt och regionalt av både strategi och material för att kunna kommunicera den enskildes säkerhet, roll och ansvar vid kris. Fokus låg på att lyfta fram förslag på hur vi kan utveckla formerna för samarbete och vilket behov av stöd vi ser på regional och lokal nivå. Dessutom presenterades delar av det arbete som bedrivs nationellt och internationellt.

Deltog i workshopen gjorde bland annat representanter från Länsstyrelsen, MSB, polisen, försvarsmakten samt länets kommuner och räddningstjänster.

Nu väntar ett intensivt arbete för att ta dessa förslag vidare, och se vad vi kan åstadkomma tillsammans på regional och nationell nivå. Kan det resultera i en nationell strategi och ett för landet gemensamt stöd och material?

/Martina

Annonser

Samarbete med Civilförsvarsförbundet

Det är dagarna mellan jul och nyår, och således ett tyst och lugnt öppet kontorslandskap på länsstyrelsen denna veckan. Det återstår officiellt tre av Medborgarprojektets från början 115 arbetsdagar och 2011 övergår lika snart till 2012. Men det är ingen ursäkt att ligga på latsidan!

Länsstyrelsen i Kronobergs län har sökt och beviljats medel från 2:4 anslaget (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) för att fortsätta utveckla arbetet med kriskommunikation i vardagen. Det innebär att arbetet som startades under namnet Medborgarprojektet kommer att fortsätta utvecklas under hela 2012, och förhoppningsvis ännu längre.

I mitten av januari börjar det nya ”mötesåret” och flera dagar är redan inbokade för träffar med arbetsgrupper både regionalt och nationellt, samt ett möte som jag förbereder idag – med Civilförsvarsförbundet i Kronoberg. Det tidigare samarbete som funnits länsstyrelsen och Civilförsvarsförbundet emellan kommer sannolikt återupptas och rota sig på nytt under 2012. Det finns redan ett samarbete på lokal nivå, vilket både är betryggande och ger förutsättningarna för ett regionalt samarbete en flygande start.

Såhär skriver Civilförsvarsförbundet själva på sin hemsida:

”Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. 

Civilförsvarsförbundet lär ut säkerhetsmedvetande. Med hjälp av lokalföreningar och instruktörer runt om i hela Sverige ordnar vi korta kurser om 2 – 8 timmar. Vi lär dig klara nödsituationer som längre elavbrott, förorenat dricksvatten, en längre tids isolering eller nödsituationer utomhus. Kurserna arrangerar vi i nära samarbete med de myndigheter som har ansvaret. 

Vårt mål är att allmänheten ska bli tillräckligt rustad för att själv kunna förebygga och hantera nödsituationer. Olyckor, kriser, väderförändringar – allt kan man förebygga och hantera. Ju fler som kan hantera krissituationer, desto bättre klarar vi oss tillsammans när kriser drabbar oss. 

Vi välkomnar både medlemmar och kursdeltagare oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund. Det viktigaste är att du vill göra något för din egen och samhällets säkerhet.”

Hitta Vilse, en av kurserna för barn som förbundet anordnar.

Följ hur samarbetet utvecklas här på bloggen!

/Martina